Notes for Thomas W. BIGGS


Sources:

Name : Lemasters book

Birth Date: Lemasters book

Death Date: Lemasters book

!BIRTH: Lemasters book; ; ; ; ;

!DEATH: Lemasters book; ; ; ; ;

Sources:

Name : Lemasters book

Birth Date: Lemasters book

Death Date: Lemasters book

!BIRTH: Lemasters book; ; ; ; ;

!DEATH: Lemasters book; ; ; ; ;
Return to Thomas W. BIGGS