Notes for Saphronia M SMITH


Harry Jobes' photo of Saphronia M. Smith gravestone shows dates of 1856-1921
Return to Saphronia M SMITH